Av.Mustafa Mıhcı

Av.Mustafa Mıhcı

Reddi Miras Davası

   Reddi Miras Davası – Miras Avukatı İstanbul
Miras hukuku kişinin ölümünün ekonomik sonuçlarıyla ilgilenir. Ancak bu durum mirasçılara her zaman için bir ekonomik menfaat sağlamayabilir. Bu sebeple hukukumuz mirasçılara reddi miras (mirası reddetme) hakkını tanımıştır. Mirası reddetmek isteyen kişi reddi miras davası açmalıdır.

Miras Nasıl Reddedilir? Reddi Miras Davası Nasıl Açılır?

Mirasın reddi yazılı veya sözlü şekilde yapılabilmektedir. Reddi miras beyanı herhangi bir kayıt veya şart içeremez. Örneğin, mirasbırakanın borçlarından sorumlu olunmayacağına ilişkin bir kayıt konulması mümkün değildir.

Reddi Miras Davasını Kimler Açabilir?

Kişinin reddi miras davası açabilmesi için öncelikle mirasçı sıfatına sahip olması gerekir. Hukuk sistemimizde yasal mirasçı (alt soy, üst soy, eş, evlatlık) ve atanmış mirasçı (vasiyetname,miras sözleşmesi vb. ile) olmak üzere iki çeşit mirasçılık mevcuttur. Mirasbırakanın  mal varlığı, alacak ve borçlarının tamamına tereke denir. Yani mirası reddetmeyen mirasçı mirasbırakanın borçlarından da sorumlu olacaktır.

Reddi Miras Sebepleri Nelerdir?

Mirasın reddi kimi zaman mirasbırakan(muris) ile mirasçı arasındaki husumete(soruna) dayanabilir. Ancak mirasçılar çoğu zaman terekenin borca batık olması nedeniyle mirası redderler. Borca batıklık mirastaki borçların mal varlığı ve alacaklardan fazla olması durumudur.

Mirası Reddetmek İçin Hangi Sürede Dava Açılmalıdır?

Mirası reddetmek isteyen mirasçılar 3 ay içerisinde mahkemeye başvurarak reddi miras davası açmalıdır. Ancak hakim, önemli sebeplerin varlığı halinde sürenin uzatılmasına ya da yeni süre tanınmasına karar verebilir. Bu 3 aylık sürenin başlangıcı için;

Yasal mirasçılar (alt soy,üst soy,evlatlık,eş) için mirasbırakanın ölüm tarihi,
Yasal mirasçılar murisin (mirasbırakan) ölümünü daha sonra öğrenmişlerse bu durumu ispatlamaları halinde öğrendikleri tarih,
Atanmış mirasçılar için  mirasbırakanın tasarrufunun(vasiyetname vb)kendilerine resmi olarak bildirildiği tarih esas alınır.
Borca Batık Mirası Reddetmek Gerekir Mi?

Mirasbırakanın ölümü anında mirasın borca batıklığı (ödemeden aczi) açıkça belli oluyor veya borca batıklık resmi olarak tespit edilmişse (örneğin kişi iflas etmişse) miras reddedilmiş sayılacaktır. Ancak yine de borca batıklığın mahkemede tespit ettirilmesi mirasçının yararına olacaktır. Böylelikle kendisine yapılabilecek takiplerin önüne geçecektir.

 

Reddi Miras Hakkının Düşmesine Sebep Olacak Durumlar Nelerdir?

Mirasçının, mirasa dahil malları kendine mal etmesi, gizlemesi gibi durumlarda reddi miras hakkı düşecektir. Mirası kabul etmiş gibi hareket eden mirasçının sonrasında mirası reddetmesi mümkün değildir. Bunun temel mantığı mirasçının terekeden faydalanıp sonrasında mirası reddederek alacaklıları zarara uğratmasını engellemektir.

Yasal Mirasçı ve Atanmış Mirasçının Mirası Reddetmeleri Arasındaki Farklar Nelerdir?

Reddi mirasın mirasçılardan biri tarafından yapılması durumunda,

Reddeden yasal mirasçı ise onun payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi, hak sahiplerine geçer.
Mirası reddeden atanmış mirasçı ise onun payı, mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufundan (vasiyetname, miras sözleşmesi vb.) arzusunun başka türlü olduğu anlaşılmadıkça mirasbırakanın en yakın yasal mirasçılarına kalır.
En Yakın Yasal Mirasçıların Tamamının Mirası Reddi Halinde Miras Nasıl Paylaştırılacaktır?

Mirasın en yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddilmesi halinde miras tasfiye edilir. Borçlar terekeden ödenir ve borçların ödenmesinden sonra arta kalan bir maddi değer olursa, bu değer mirası reddetmemişler gibi hak sahiplerine verilir.

Alt soyun tamamının yani murisin çocuk ve torunlarının tamamının  mirası reddetmesi halinde, onların payı sağ kalan eşe geçecektir.

Alacaklıların Mirasçının Mirası Reddetmesine Karşı Başvurabilecekleri Bir Yol Var Olarak Reddi Mirasın İptali Davası

Mirasçının malvarlığı borçlarına yetmiyor iken  kendi alacaklılarını (mirasçının alacaklıları) zarara uğratmak maksatlı mirası reddetmesi de karşılaşılan bir durumdur. Bununla ilgili olarak kendilerine yeterli güvence verilmeyen alacaklı veya iflas idaresinin dava açma hakkı mevcuttur. Davanın konusu mirasın reddinin iptali olacaktır.  Reddi mirasın iptali davasını açma hakkı ret tarihinden itibaren 6 aydır. İptal kararı verilmesi halinde miras resmen tasfiye edilecektir. Bu durumda öncelikle iptal talebinde bulunan alacaklı olmak üzere, tüm alacaklıların alacağı karşılanır. Sonrasında arta kalan bir değer olursa söz konusu ret geçerli olsaydı yararlanacak olan mirasçıya verilir.

Borçların daha fazla olduğu bir mirasın reddi halinde, mirasçılar mirasbırakanın ölümünden beş yıl öncesine kadar mirasbırakanın kendilerine sağladığı maddi değerlerden alacaklılara karşı sorumlu olacaktır. Ancak eğitim-öğrenim giderleri, olağan çeyiz harcamaları bunun dışındadır.

Hayat Sigortasının Alınması Mirası Reddetmeye Engel midir?

Yargıtay kararına göre Mirasbırakanın ölümü durumunda varislerine hayat sigortası tazminatı verilmesini öngören hayat sigortası yaptırması durumunda bu husus vasiyetname hükmünde bulunduğu ve mirası ret süresi dolmadan bu sigortadan gelen miktarı almış olan mirasçıların mirası ret hakkını kaybedeceğine hükmetmiştir. Yine Maliye Bakanlığı’nın özelgesine göre yine hayat sigortasını alan mirasçıların mirası ret etme hakkının yok olacağını belirtmektedir.

Ölüm Aylığının Alınması Reddi Mirasa Engel midir?

Yargıtay bir kararında göre mirasçıların mirasbırakandan kendilerine bağlanan maaşı sahiplenmeleri durumunda mirası ret etme haklarının yok olmayacağına, zira bu maaşın terekeye yani miras mallarına dahil olmadığına hükmetmiştir. Yargıtay kararından anlaşılacağı üzere muristen bağlanan maaşı almak mirasın reddine engel olmaz. Çünkü bu maaş terekeye dahil değildir. Yani mirasın reddedilmesi durumunda, mirası reddeden eş ve çocuklara, aylık bağlanması yönünden yasal bir engel yoktur. Miras avukatı İstanbul.  https://www.mihcihukuk.com/miras-hukuku/

Önceki ve Sonraki Yazılar