Av.Mustafa Mıhcı

Av.Mustafa Mıhcı

KAVGAYA KARIŞAN İŞÇİNİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR Mİ?

İş hayatında zaman zaman işçiler arasında ya da işçi ile işveren arasında anlaşmazların, fikir uyuşmazlıklarının ortaya çıkması olağan bir durumdur. Ancak bazı durumlarda bu uyuşmazlıklar daha ileri bir duruma giderek işyerinde hakaret, sataşma ve kavga durumunu da ortaya çıkarmaktadır.

    Bu gibi durumların hukukta iş mevzuatı açısından da belirli sonuçların bulunmaktadır. Nitekim 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/2 maddesinde ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmıştır. Bu sıralamanın d bendine göre; İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması iş sözleşmesinin feshi için haklı fesih sebebidir. İş akdi haklı sebeple sona eren işçi ihbar tazminatından yararlanamayacağı gibi kıdem tazminatı da alamaz. Ayrıca diğer şartları uygun olsa bile işsizlik sigortasına hak kazanamaz. Bu bakımdan sataşma ve hakaret işçi için ağır sonuçlar doğurmaktadır. Bu bakımdan işçilerin bu konuda dikkat etmeleri gerekmektedir.

Bu konu ile ilgili uygulamada verilen Yargıtay tarafından verilen kararlara bakacak olursak;

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi  2009/1628 E. 2011/1031 K. sayılı kararında o da erkek mi diyerek üçüncü kişiler önünde işvereni rencide eden işçinin iş sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayandığına karar vermiştir.

Başka bir  Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin, 02.02.2005 tarih ve E. 2004/32049, K. 2005/2901 sayılı kararında ise işveren ve işçisine sataşma eylemi olmasa da işyerindeki çalışma düzenini bozacak sözler söyleyen işçinin eylemi de haklı nedenle fesih sebebi saymıştır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2010/3409 E. 2012/17095 K. sayılı başka bir uyuşmazlıkta ise; iş arkadaşına küfürlü sataşan işçinin eylemini de haklı nedenle fesih sebebi saymıştır.

Ancak her kavga, sataşma, hakaret fesih sebebi sayılmamaktadır. Zira kavgaya karışan kişi kavgayı başlatmamış ya da başlatacak davranışlarda bulunmamış, kendini savunma durumunda da olabilir. Buna rağmen işten çıkarılan işçi 1 ay içinde koşulları varsa (işyerinde 30 işçi çalışması,6 ay kıdem, belirsiz süreli iş sözleşmesi) işe iade davası açabileceği gibi bu dava türünü tercih etmezse de kıdem, ihbar tazminatları ve diğer işçilik alacaklarını iş mahkemesinde dava edebilir.

Kavgaya karışan işçilerin her birinin kusurlu olması durumunda birinin işten çıkarılıp diğerinin çıkarılmaması işverenin eşit davranma yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmektedir. Bu durumda işçi işveren den dört aylık maaş tutarında tazminat isteme hakkı doğmaktadır. İşçiler böyle durumlarda bir hukuk börosu veya avukat vasıtası ile haklarını aramaları hak kaybının önüne geçmeleri bakımından önemlidir.

kaynak: https://www.mihcihukuk.com/is-hukuku/ 

Önceki ve Sonraki Yazılar